2021-22թթ. ուսումնական տարվա ԱԱԳԼ-ի Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության Հայտարարություն

 :

2021-22թթ. ուսումնական տարվա ԱԱԳԼ-ի Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության Հայտարարություն

Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երֆի) հիմնադրամի մագիստրատուրայի բաժինը 2021/2022 ուս.տարվա համար հայտարարում է ընդունելություն ֆիզիկա մասնագիտության ՙՄիջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկների ֆիզիակա՚  մագիստրասական ծրագրով:

 

Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է երկու փուլով:  1-ին փուլ՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ /3 տեղ/

2-րդ փուլ՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (վճարովի), առկա ուսուցմամբ /12 տեղ/:

Փաստաթղթերն ընդունվում են՝
1-ին փուլ՝ ընթացիկ տարվա հունիսի   01-ից  մինչև  հուլիսի 02-ը, 
2-րդ փուլ՝ ընթացիկ տարվա հուլիսի 10-ից մինչև օգոստոսի 27-ը

 

Ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային կարգով ընդունող հանձնաժողովի կողմից, ներկայացված փաստաթղթերի՝ դիպլոմավորված մասնագետի կամ բակալավրի  դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների ՄՈԳ-ի և մասնագիտական հարցազրույցի հիման վրա:

 

ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

1)Մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ՝ հայտաձևը կից ներկայացվում է

2) դիմորդի անձնագրի բնօրինակը  և պատճենը

3) բակալավրի դիպլոմի /կամ ակադեմիական տեղեկագրի/, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) բնօրինակն ու  պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),

4) ինքնակենսագրություն և 2 լուսանկար (3 x 4 չափս),

5)  զինվորական գրքույկի  բնօրինակն ու պատճեն

6) հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցանկ (դրանց առկայության դեպքում),

7) օտարերկրյա քաղաքացիների համար ըստ <<Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի>> և <<Ա.Ի.Ալիխանըանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ) հիմնադրամի մագիստրատուրայի օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ>> -ի նախատեսված փաստաթղթերը:

 

Մանրամասն տեղեկեւթյունների համար  դիմել Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երֆի) հիմնադրամի վարչական մասնաշենք հասցե՝  Ալիխանյան եղբ. 2, վարչական մասնաշենք 103 սենյակ: Փաստաթղթերը ընդունվում են նաև էլեկտրոնային տարբերակով, ուղարկելով հետևյալ էլեկտրոնային փոստին՝ gayane_kostanyan@yerphi.am:

 

Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) հիմնադրամ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

Դ Ի Մ ՈՒ Մ - Հ Ա Յ Տ

  1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________________________________________

 

  1. Մասնագիտությունը

Ֆիզիկա

 

  1. Մասնագիտական ծրագրի անվանումը

Միջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկների ֆիզիկա

 

  1. Հայցում եմ ընդունելու՝ ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման
  2. Կրթական նախորդ աստիճանի տվյալները

Որակավորումը _____________________________________________

Մասնագիտությունը __________________________________________

Հաստատության անվանումը ___________________________________

Ընդունվելու և ավարտելու տարեթվերը ___________________________

 

  1. Օտար լեզուների իմացությունը (բանավոր/լավ/գերազանց)

Անգլերեն       __________________

Ռուսերեն      __________________

________       __________________

________       __________________

 

  1. Հրատարակություններ (եթե այդպիսիք կան)

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

  1. Անձնական տվյալներ

 

Ծննդյան թիվը __________ ամիսը ___________ օրը ________

Ծննդյան վայրը _______________________________________

Քաղաքացիությունը ____________________________________

 

Անձնագրային տվյալներ

Անձնագրի կամ ID քարտի համարը     ______________________

Տրված է ______________

Մշտական բնակության հասցեն ___________________________

______________________________________________________

Հեռախոս՝ _____________________________________________

Էլ.փոստ՝   _____________________________________________

 

  1. Հատուկ կարգավիճակ (եթե կա ընգծել)

1.Զոհված ազատամարտիկի երեխա

2. Ծնողազուրկ

3. Հաշմանդամության 1-ին կամ 2-րդ կարգ

 

Հայտը ներկայացնելու ամսաթիվը                                          Ստորագրություն՝

 

ՙ    ՚ _____________ 2021 թ.                                              _______________