2019-20 ուսումնական տարվա ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրայի ընդունելության հայտարարություն

Այս Թեմայով :

2019-20 ուսումնական տարվա ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրայի ընդունելության հայտարարություն

Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երֆի) հիմնադրամի մագիստրատուրայի բաժինը 2019/2020 ուս.տարվա համար հայտարարում է ընդունելություն ՙՄիջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկների ֆիզիակա՚ մագիստրասական ծրագրով:

 

Մագիստրատուրայի ընդունելությանը կատարվում է երկու փուլով: Փաստաթղթերն ընդունվում են՝
1-ին փուլով՝ ընթացիկ տարվա հունիսի 3-ից մինչև հունիսի 20-ը, 
2-րդ փուլով՝ ընթացիկ տարվա օգոստոսի 10-ից մինչև օգոստոսի 25-ը

 

Ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային կարգով ընդունող հանձնաժողովի կողմից, ներկայացված փաստաթղթերի՝ դիպլոմավորված մասնագետի կամ բակալավրի  դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների ՄՈԳ-ի և մասնագիտական հարցազրույցի հիման վրա:

 

ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

1)Մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ ԱԱԳԼ-ի ի տնօրենի անունով ՝ հայտաձևը կից ներկայացվում է

2) դիմորդի անձնագրի բնօրինակը  և պատճենը

3) բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) բնօրինակն ու  պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),

4) ինքնակենսագրություն և 4 լուսանկար (3 x 4 չափս),

5)  զինվորական գրքույկի  բնօրինակն ու պատճեն

6) հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցանկ (դրանց առկայության դեպքում),

7) օտարերկրյա քաղաքացիների համար ըստ <<Ա.Ի.Ալիխանըանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ) հիմնադրամի մագիստրատուրայի օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ>> -ի նախատեսված փաստաթղթերը:

 

Մանրամասն տեղեկեւթյունների համար  դիմել Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երֆի) հիմնադրամի վարչական մասնաշենք հասցե՝  Ալիխանյան եղբ. 2, վարչական մասնաշենք 203 սենյակ:

 

 

Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) հիմնադրամ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

Դ Ի Մ ՈՒ Մ - Հ Ա Յ Տ

 

  1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________________________________________

________________________________________________________

 

  1. Ընտրված մասնագիտությունը

Ֆիզիկա

 

  1. Ընտրված մասնագիտական ծրագրի անվանումը

Միջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկների ֆիզիկա

 

  1. Հայցում եմ ընդունելու՝ ԱԱԳԼ-ի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման

5. Կրթական նախորդ աստիճանի տվյալները

Որակավորումը _____________________________________________

Մասնագիտությունը __________________________________________

Հաստատության անվանումը ___________________________________

Ընդունվելու և ավարտելու տարեթվերը ___________________________

 

  1. Օտար լեզուների իմացությունը (բանավոր/լավ/գերազանց)

Անգլերեն    __________________

Ռուսերեն    __________________

________     __________________

________     __________________

________     __________________

 

  1. Հրատարակություններ (եթե այդպիսիք կան)

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

 

  1. Անձնական տվյալներ

 

Ծննդյան թիվը __________ ամիսը ___________ օրը ________

Ծննդյան վայրը _______________________________________

Քաղաքացիությունը ____________________________________

 

Անձնագրային տվյալներ

 

Համարը ______________

Տրված է ______________

Մշտական բնակության հասցեն ___________________________

______________________________________________________

Հեռախոս՝ _____________________________________________

Էլ.փոստ՝   _____________________________________________

 

  1. Հատուկ կարգավիճակ (եթե կա ընգծել)

1.Զոհված ազատամարտիկի երեխա

2. Ծնողազուրկ

3. Հաշմանդամության 1-ին կամ 2-րդ կարգ

 

 

 

 

 

Հայտը ներկայացնելու ամսաթիվը                                   Ստորագրություն՝

 

 

ՙ    ՚ _____________ 201   թ.                                             _______________