Չեզոք մասնիկների սպեկտրոմետրի նախագիծը JLab-ի Hall C-ում