Պաշտպանությունը հետաձգվում է
    • Անանիկյան Ներսես Սիրեկանի

    • - առ.գիտաշխատող
    • - ՏՖԿ №210 ստբ.
    • - Ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր
    • - Ա.04.02