024 մասնագիտական խորհրդի նիստ
    • Ակոպով Նորայր Զավենի

    • - ՀՖևՏՏ բաժնի վարիչ
    • - ՀֆևՏՏԲ № 230 ստբ.
    • - Ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր
    • - Ա.04.16